Shearman Logo

Chiharu Yuki is an associate in the Mergers & Acquisitions practice.