Shearman Logo

Transparent Bio Image

Sherry (Xuechu) Zhou

Associate

sherry.zhou@shearman.com

+1 212 848 7100 +1 212 848 7100 New York

Overview

Qualifications

Sherry (Xuechu) Zhou is an associate in the New York Corporate Group.

Regional Experience