Shearman Logo

Jieni Ji

Jieni Ji

Associate

jieni.ji@shearman.com

+86 21 6136 5002 +86 21 6136 5002 Shanghai

Overview

Qualifications

Jieni Ji is an associate in the Litigation practice.